Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wyznaczeń 2018 (2017-11-17)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich uprzejmie zawiadamia, że wszczyna z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii i innych osób do wykonywania czynności weterynaryjnych w roku 2018 na terenie powiatu koneckiego.

>> Pełna treść rozporządzenia <<

Wyznaczenia na rok 2017

Działając na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t. z poźn. zm.) oraz art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.2016.1077 j.t.) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich uprzejmie zawiadamia, że wszczyna z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii i innych osób upoważnionych do wykonywania w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku następujących czynności urzędowych:

  • szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych;
  • sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt;
  • badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia;
  • sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju;
  • badania mięsa zwierząt łownych;
  • sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia;
  • pobierania próbek do badań;
  • badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni w Pracowni Terenowej Diagnostyki Włośni w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wyznaczenia powinny złożyć pisemne deklaracje o gotowości do wykonywania czynności urzędowych, wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane kwalifikacje do dnia 5 grudnia 2016 roku w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wyznaczenia powinny wskazać obszar powiatu tj. gminę na terenie której deklaruje gotowość do wykonywania czynności z wyznaczenia oraz powinny wskazać czy czynności z wyznaczenia mogą wykonywać stale czy też w ramach zastępstwa. Kwestia ta jest istotna z tytułu organizowania nadzoru nad ubojem zwierząt w rzeźni:

1) Ubojnia Drobiu „EUROQR” Sp. z o.o. Salata 12B, 26-212 Smyków,

2) P.H. HURT – DETAL Waldemar Deja Pijanów 7, 26-234 Słupia Konecka.

Zawiadomienie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich i zamieszczeniu na stronie internetowej: http://www.piwet.konskie.pl

Pliki do pobrania w związku z wyznaczeniami