Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich

Zapraszamy na szkolenia związane z Rolniczym Handlem Detalicznym (2018-11-28)

Tematy szkoleń:

1. Szkolenia Informacyjne w zakresie Rolniczego Handlu Detalicznego
2. Aktualna sytuacja dotycząca zagrożenia Afrykańskim Pomorem Świń

Miejsce i czas szkoleń:

Urząd Gminy w Słupi 30.11.2018 godz. 10:00
Urząd Gminy w Fałkowie 06.12.2018 godz. 09:00
Urząd Gminy w Smykowie 14.12.2018 godz. 10:00

Zmiany w rozporządzeniu MRiRW w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF (2018-02-26)

23 lutego 2018 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 290 z późn. zm.)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich poniżej przedstawia najważniejsze zmiany wynikające ze zmiany przepisów:

 • właściwy organ - powiatowy lekarz weterynarii lub wojewoda lub minister właściwy ds. rolnictwa, będzie mógł zakazać prowadzenia polowań zbiorowych w określony sposób (...);
 • wprowadzono dodatkową możliwość przemieszczania świń do natychmiastowego uboju z gospodarstwa położonego na obszarze objętym ograniczeniami poza ten obszar do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod określonymi warunkami m.in. pod warunkiem, że powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce położenia tego gospodarstwa po przeprowadzeniu analizy ryzyka, która wykazała, że przemieszczenie świń nie spowoduje zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń, wyraził zgodę na przemieszczenie świń z gospodarstwa, w którym była prowadzona hodowla świń, do gospodarstwa, z którego świnie mają być przemieszczone do natychmiastowego uboju;
 • umożliwiono wysyłanie do innych państw niż Rzeczpospolita Polska świeżego mięsa pozyskanego ze świń pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami i spełniających określone w rozporządzeniu warunki;
 • umożliwiono wysyłanie produktów mięsnych wyprodukowanych z mięsa dzików odstrzelonych na obszarze ochronnym i obszarze objętym ograniczeniami poza te obszary do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pod określonymi warunkami.

28 lutego 2018 r. wejdzie w życie kolejna zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 290 z późn. zm.), zgodnie z którą następujące zasady bioasekuracji będą obowiązywały na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej:

 • karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
 • prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,
 • zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
 • utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
 • wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
 • stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
 • bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
 • używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość - nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,
 • sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
 • zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem - w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym.

Wprowadzony zostanie również zakaz:

 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF,
 • wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

 

>> Komunikat do druku w formacie A3 <<
>> Komunikat do druku w formacie A4 <<
 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wyznaczeń 2018 - II postępowanie (2018-02-19)

Działając na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t. z poźn. zm.) oraz art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.2016.1077 j.t.) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich uprzejmie zawiadamia, że wszczyna z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii i innych osób upoważnionych do wykonywania w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku następujących czynności urzędowych:

    szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych;
    sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt;
    badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia;
    sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju;
    badania mięsa zwierząt łownych;
    sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia;
    pobierania próbek do badań;
    badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni w Pracowni Terenowej Diagnostyki Włośni w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wyznaczenia powinny złożyć pisemne deklaracje o gotowości do wykonywania czynności urzędowych, wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane kwalifikacje do dnia 5 marca 2017 roku w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wyznaczenia powinny wskazać obszar powiatu tj. gminę na terenie której deklaruje gotowość do wykonywania czynności z wyznaczenia oraz powinny wskazać czy czynności z wyznaczenia mogą wykonywać stale czy też w ramach zastępstwa. Kwestia ta jest istotna z tytułu organizowania nadzoru nad ubojem zwierząt w rzeźni:

1) Ubojnia Drobiu „EUROQR” Sp. z o.o. Salata 12B, 26-212 Smyków,

2) P.H. HURT – DETAL Waldemar Deja Pijanów 7, 26-234 Słupia Konecka.

Zawiadomienie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich i zamieszczeniu na stronie internetowej: http://www.piwet.konskie.pl

>> Pełna treść zawiadomienia <<
>> Wniosek o ULW <<

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wyznaczeń 2018 (2017-11-17)

Działając na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t. z poźn. zm.) oraz art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.2016.1077 j.t.) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich uprzejmie zawiadamia, że wszczyna z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii i innych osób upoważnionych do wykonywania w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku następujących czynności urzędowych:

 • szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych;
 • sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt;
 • badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia;
 • sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju;
 • badania mięsa zwierząt łownych;
 • sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia;
 • pobierania próbek do badań;
 • badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni w Pracowni Terenowej Diagnostyki Włośni w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wyznaczenia powinny złożyć pisemne deklaracje o gotowości do wykonywania czynności urzędowych, wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane kwalifikacje do dnia 5 grudnia 2017 roku w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wyznaczenia powinny wskazać obszar powiatu tj. gminę na terenie której deklaruje gotowość do wykonywania czynności z wyznaczenia oraz powinny wskazać czy czynności z wyznaczenia mogą wykonywać stale czy też w ramach zastępstwa. Kwestia ta jest istotna z tytułu organizowania nadzoru nad ubojem zwierząt w rzeźni:

1) Ubojnia Drobiu „EUROQR” Sp. z o.o. Salata 12B, 26-212 Smyków,

2) P.H. HURT – DETAL Waldemar Deja Pijanów 7, 26-234 Słupia Konecka.

Zawiadomienie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich i zamieszczeniu na stronie internetowej: http://www.piwet.konskie.pl

>> Pełna treść zawiadomienia <<
>> Wniosek o ULW <<

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe (2017-11-23)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe, na którym poruszone będą zagadnienia z zakresu, m.in.:

 • zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy oraz wirusowej biegunki u bydła
 • bioasekuracji w stadach drobiu jako elementu ochrony przed HPAI
 • afrykańskiego pomoru świń (ASF)

>> Pełna treść zaproszenia <<

Spis zwierząt hodowlanych 2017

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich, informuje o zagrożeniu związanym z wystąpieniem grypy ptaków oraz o konieczności przestrzegania w tym zakresie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz.2017.722), obowiązującego na terenie całej Polski. Rozporządzenie to nakłada szereg nakazów oraz zakazów, m.in. w stosunku do osób utrzymujących drób lub inne ptaki, w tym utrzymujących drób lub ptaki na potrzeby własne.

>> Pełna treść komunikatu <<

Komunikat Terenowej Stacji Kontroli Włośni w Końskich

Informujemy, że od dnia 24 lipca do 28 lipca 2017 nie będą wykonywane badania na obecność larw włośnia w mięsie.

Grypa ptaków − cofnięcie rygorów dotyczących utrzymywania drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich informuje, że cofnięte zostały rygory dotyczące utrzymywania drobiu wprowadzone w Polsce w związku ze zwalczaniem  wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Na podstawie  §2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 5 kwietnia 2017 r. poz. 722)  traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091).

Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 722

Komunikat do członków Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KOŃSKICH

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich informuje o wejściu w życie dniem 27 grudnia 2016 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091), nakładającego szereg nakazów, zakazów oraz ograniczeń m.in. w stosunku do osób utrzymujących drób lub inne ptaki, w tym utrzymujących drób lub ptaki na potrzeby własne. Wobec wejścia w życie w.w. rozporządzenia Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich apeluje do osób utrzymujących drób lub inne ptaki o niezwłoczną realizację § 1 pkt 2 rozporządzenia, tj. do zgłaszania do PLW w Końskich miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki (nie dotyczy ptaków utrzymywanych w pomieszczeniach mieszkalnych).

>> Pobierz druk wniosku zgłoszeniowego

Uwaga Hodowcy Drobiu!

 • pdf D20162091.pdf - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Wyznaczeni lekarze weterynarii w 2017 r. na terenie powiatu koneckiego. (na dz. 19-01-2017)

Donata Bała

 1. Szczepienia ochronne
 2. Badania rozpoznawcze
 3. Pobieranie próbek do badań

Ewa Pietrzak-Lis

 1. Szczepienia ochronne
 2. Badania rozpoznawcze
 3. Pobieranie próbek do badań

Andrzej Grzelec

 1. Szczepienia ochronne
 2. Badania rozpoznawcze
 3. Sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt;
 4. Badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia;
 5. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badanie przedubojowe i poubojowe, ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju;
 6. Pobieranie próbek do badań

Czesław Kurzyna

 1. Szczepienia ochronne
 2. Badania rozpoznawcze
 3. Badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia;
 4. Pobieranie próbek do badań;

Robert Narożnicki

 1. Szczepienia ochronne
 2. Badania rozpoznawcze
 3. Sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt;
 4. Badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia.
 5. Badania mięsa zwierząt łownych;
 6. Pobieranie próbek do badań;
 7. Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni w Pracownie Terenowej Diagnostyki Włośni w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich;

Jerzy Orczyk

 1. Szczepienia ochronne
 2. Badania rozpoznawcze
 3. Sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt;
 4. Badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia;
 5. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badanie przedubojowe i poubojowe, ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju;
 6. Pobieranie próbek do badań, w tym w ramach realizacji krajowego programu badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierzą, w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt.

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych - Dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.

Podczas polowań  na  ptactwo łowne  (m.in. kaczki, gęsi i inne gatunki ptaków łownych), myśliwi powinni zachować  szczególną  ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków, przede wszystkim na drób.

Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5N8 u człowieka, jednakże biorąc jednak pod uwagę dużą zmienność wirusów grypy oraz ewolucyjne pochodzenie wirusów H5N8 od H5N1, wskazana jest ostrożność, szczególnie u osób zawodowo mających kontakt z drobiem lub ptakami dzikimi. Zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z chorymi, padłymi lub wykazującymi objawy chorobowe ptakami oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów lub wydzielin.

W związku z powyższym zaleca się:

 • Niezwłoczne zgłaszanie każdego przypadku:

 - znalezienia większej liczby padłych dzikich ptaków (poza pojedynczymi sztukami),
 - obserwacji  dzikich ptaków  (także gatunków  chronionych), których zachowanie może wskazywać na wystąpienie choroby zakaźnej (objawy ze  strony układu nerwowego –  skręt szyi, drżenia głowy, odłączanie  się od stada, brak naturalnej bojaźliwości, niechęć do poruszania się),


do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta)  –  zgodnie z  art. 14 ustawy Prawo łowieckie,

 • Aby kontakt ze  zwłokami  dzikich ptaków  odbywał  się poprzez jednorazowe rękawiczki,
 • Aby po każdym kontakcie z żywymi dzikimi ptakami lub ich zwłokami umyć ręce wodą z mydłem oraz oczyścić i zdezynfekować odpowiednio obuwie i odzież,
 • Aby psy myśliwskie, które biorą udział w polowaniach  nie powinny mieć  kontaktu z drobiem przez co najmniej 72 godziny od momentu zakończenia polowania,
 • Aby myśliwi, którzy uczestniczyli w polowaniu  na ptactwo łowne  nie  wykonywali czynności związanych z obsługą drobiu w ciągu 72 godzin od zakończenia polowania,
 • Aby odzież, obuwie i inne sprzęty wykorzystane podczas polowania, które mogą być skażone,  po zakończeniu polowania  zostały  poddane  oczyszczaniu i  dezynfekcji, zanim zostaną wprowadzone do gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób,
 • Umieszczanie  znalezionych  martwych  lub  upolowanych ptaków  podejrzanych o chorobę  w  pojemniku lub worku, który zabezpieczy przed ewentualnym rozprzestrzenieniem się wirusa grypy ptaków poprzez krew, wydzieliny lub wydaliny padłych lub odstrzelonych ptaków.

WYZNACZENIA 2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich uprzejmie zawiadamia, że wszczyna z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii i innych osób upoważnionych do wykonywania w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wyznaczenia powinny złożyć pisemne deklaracje o gotowości do wykonywania czynności urzędowych, wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane kwalifikacje do dnia 5 grudnia 2016 roku w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich.

Więcej informacji w zakładce "Wyznaczenia"

KOMUNIKAT - PRZEMIESZCZANIE ŚWIŃ TYLKO ZE ŚWIADECTWAMI ZDROWIA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich informuje, że od dnia 4 listopada 2016 r. wszystkie przesyłki świń przemieszczane na terytorium kraju muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem w gospodarstwie pochodzenia zwierząt. Więcej informacji pod linkiem

Komunikat GLW w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego ABvarC niedopuszczonego do stosowania na terytorium RP

UWAGA !!! BARDZO WAŻNE!!!

Szanowni Państwo,
lekarze weterynarii, hodowcy i właściciele zwierząt

W związku z docierającymi do Głównego Inspektoratu Weterynarii informacjami dotyczącymi wprowadzania do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego ABvarC przeznaczonego do zwalczania warrozy u pszczół, uprzejmie informuję, co następuje.

Produkt leczniczy weterynaryjny ABvarC nie jest dopuszczony do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie figuruje w wykazie produktów leczniczych dostępnym na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Tak więc, w żadnym wypadku nie może być stosowany w leczeniu pszczół utrzymywanych w pasiekach funkcjonujących na terenie Polski.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne wprowadzanie do obrotu lub stosowanie niewpisanych do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP stanowi naruszenie obowiązujących zasad prowadzenia obrotu produktami leczniczymi.

Osoby nielegalnie wprowadzające do obrotu lub nielegalnie stosujące produkty lecznicze weterynaryjne powinny liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Główny Inspektorat Weterynarii wdrożył stosowne procedury w odniesieniu do powyższego przypadku.

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Treść komunikatu z danymi szczegółowymi dotyczącymi badania mięsa

Ulotka dotycząca wścieklizny