Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wyznaczeń 2018 (2017-11-17)

Działając na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t. z poźn. zm.) oraz art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.2016.1077 j.t.) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich uprzejmie zawiadamia, że wszczyna z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii i innych osób upoważnionych do wykonywania w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku następujących czynności urzędowych:

 • szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych;
 • sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt;
 • badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia;
 • sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju;
 • badania mięsa zwierząt łownych;
 • sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia;
 • pobierania próbek do badań;
 • badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni w Pracowni Terenowej Diagnostyki Włośni w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wyznaczenia powinny złożyć pisemne deklaracje o gotowości do wykonywania czynności urzędowych, wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane kwalifikacje do dnia 5 grudnia 2017 roku w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wyznaczenia powinny wskazać obszar powiatu tj. gminę na terenie której deklaruje gotowość do wykonywania czynności z wyznaczenia oraz powinny wskazać czy czynności z wyznaczenia mogą wykonywać stale czy też w ramach zastępstwa. Kwestia ta jest istotna z tytułu organizowania nadzoru nad ubojem zwierząt w rzeźni:

1) Ubojnia Drobiu „EUROQR” Sp. z o.o. Salata 12B, 26-212 Smyków,

2) P.H. HURT – DETAL Waldemar Deja Pijanów 7, 26-234 Słupia Konecka.

Zawiadomienie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich i zamieszczeniu na stronie internetowej: http://www.piwet.konskie.pl

>> Pełna treść rozporządzenia <<
>> Wniosek o ULW <<

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe (2017-11-23)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe, na którym poruszone będą zagadnienia z zakresu, m.in.:

 • zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy oraz wirusowej biegunki u bydła
 • bioasekuracji w stadach drobiu jako elementu ochrony przed HPAI
 • afrykańskiego pomoru świń (ASF)

>> Pełna treść zaproszenia <<

Spis zwierząt hodowlanych 2017

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich, informuje o zagrożeniu związanym z wystąpieniem grypy ptaków oraz o konieczności przestrzegania w tym zakresie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz.2017.722), obowiązującego na terenie całej Polski. Rozporządzenie to nakłada szereg nakazów oraz zakazów, m.in. w stosunku do osób utrzymujących drób lub inne ptaki, w tym utrzymujących drób lub ptaki na potrzeby własne.

>> Pełna treść komunikatu <<

Komunikat Terenowej Stacji Kontroli Włośni w Końskich

Informujemy, że od dnia 24 lipca do 28 lipca 2017 nie będą wykonywane badania na obecność larw włośnia w mięsie.

Grypa ptaków − cofnięcie rygorów dotyczących utrzymywania drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich informuje, że cofnięte zostały rygory dotyczące utrzymywania drobiu wprowadzone w Polsce w związku ze zwalczaniem  wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Na podstawie  §2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 5 kwietnia 2017 r. poz. 722)  traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091).

Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 722

Komunikat do członków Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KOŃSKICH

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich informuje o wejściu w życie dniem 27 grudnia 2016 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091), nakładającego szereg nakazów, zakazów oraz ograniczeń m.in. w stosunku do osób utrzymujących drób lub inne ptaki, w tym utrzymujących drób lub ptaki na potrzeby własne. Wobec wejścia w życie w.w. rozporządzenia Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich apeluje do osób utrzymujących drób lub inne ptaki o niezwłoczną realizację § 1 pkt 2 rozporządzenia, tj. do zgłaszania do PLW w Końskich miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki (nie dotyczy ptaków utrzymywanych w pomieszczeniach mieszkalnych).

>> Pobierz druk wniosku zgłoszeniowego

Uwaga Hodowcy Drobiu!

 • pdf D20162091.pdf - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Wyznaczeni lekarze weterynarii w 2017 r. na terenie powiatu koneckiego. (na dz. 19-01-2017)

Donata Bała

 1. Szczepienia ochronne
 2. Badania rozpoznawcze
 3. Pobieranie próbek do badań

Ewa Pietrzak-Lis

 1. Szczepienia ochronne
 2. Badania rozpoznawcze
 3. Pobieranie próbek do badań

Andrzej Grzelec

 1. Szczepienia ochronne
 2. Badania rozpoznawcze
 3. Sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt;
 4. Badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia;
 5. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badanie przedubojowe i poubojowe, ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju;
 6. Pobieranie próbek do badań

Czesław Kurzyna

 1. Szczepienia ochronne
 2. Badania rozpoznawcze
 3. Badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia;
 4. Pobieranie próbek do badań;

Robert Narożnicki

 1. Szczepienia ochronne
 2. Badania rozpoznawcze
 3. Sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt;
 4. Badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia.
 5. Badania mięsa zwierząt łownych;
 6. Pobieranie próbek do badań;
 7. Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni w Pracownie Terenowej Diagnostyki Włośni w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich;

Jerzy Orczyk

 1. Szczepienia ochronne
 2. Badania rozpoznawcze
 3. Sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt;
 4. Badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia;
 5. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badanie przedubojowe i poubojowe, ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju;
 6. Pobieranie próbek do badań, w tym w ramach realizacji krajowego programu badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierzą, w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt.

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych - Dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.

Podczas polowań  na  ptactwo łowne  (m.in. kaczki, gęsi i inne gatunki ptaków łownych), myśliwi powinni zachować  szczególną  ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków, przede wszystkim na drób.

Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5N8 u człowieka, jednakże biorąc jednak pod uwagę dużą zmienność wirusów grypy oraz ewolucyjne pochodzenie wirusów H5N8 od H5N1, wskazana jest ostrożność, szczególnie u osób zawodowo mających kontakt z drobiem lub ptakami dzikimi. Zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z chorymi, padłymi lub wykazującymi objawy chorobowe ptakami oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów lub wydzielin.

W związku z powyższym zaleca się:

 • Niezwłoczne zgłaszanie każdego przypadku:

 - znalezienia większej liczby padłych dzikich ptaków (poza pojedynczymi sztukami),
 - obserwacji  dzikich ptaków  (także gatunków  chronionych), których zachowanie może wskazywać na wystąpienie choroby zakaźnej (objawy ze  strony układu nerwowego –  skręt szyi, drżenia głowy, odłączanie  się od stada, brak naturalnej bojaźliwości, niechęć do poruszania się),


do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta)  –  zgodnie z  art. 14 ustawy Prawo łowieckie,

 • Aby kontakt ze  zwłokami  dzikich ptaków  odbywał  się poprzez jednorazowe rękawiczki,
 • Aby po każdym kontakcie z żywymi dzikimi ptakami lub ich zwłokami umyć ręce wodą z mydłem oraz oczyścić i zdezynfekować odpowiednio obuwie i odzież,
 • Aby psy myśliwskie, które biorą udział w polowaniach  nie powinny mieć  kontaktu z drobiem przez co najmniej 72 godziny od momentu zakończenia polowania,
 • Aby myśliwi, którzy uczestniczyli w polowaniu  na ptactwo łowne  nie  wykonywali czynności związanych z obsługą drobiu w ciągu 72 godzin od zakończenia polowania,
 • Aby odzież, obuwie i inne sprzęty wykorzystane podczas polowania, które mogą być skażone,  po zakończeniu polowania  zostały  poddane  oczyszczaniu i  dezynfekcji, zanim zostaną wprowadzone do gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób,
 • Umieszczanie  znalezionych  martwych  lub  upolowanych ptaków  podejrzanych o chorobę  w  pojemniku lub worku, który zabezpieczy przed ewentualnym rozprzestrzenieniem się wirusa grypy ptaków poprzez krew, wydzieliny lub wydaliny padłych lub odstrzelonych ptaków.

WYZNACZENIA 2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich uprzejmie zawiadamia, że wszczyna z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii i innych osób upoważnionych do wykonywania w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wyznaczenia powinny złożyć pisemne deklaracje o gotowości do wykonywania czynności urzędowych, wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane kwalifikacje do dnia 5 grudnia 2016 roku w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich.

Więcej informacji w zakładce "Wyznaczenia"

KOMUNIKAT - PRZEMIESZCZANIE ŚWIŃ TYLKO ZE ŚWIADECTWAMI ZDROWIA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich informuje, że od dnia 4 listopada 2016 r. wszystkie przesyłki świń przemieszczane na terytorium kraju muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem w gospodarstwie pochodzenia zwierząt. Więcej informacji pod linkiem

Komunikat GLW w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego ABvarC niedopuszczonego do stosowania na terytorium RP

UWAGA !!! BARDZO WAŻNE!!!

Szanowni Państwo,
lekarze weterynarii, hodowcy i właściciele zwierząt

W związku z docierającymi do Głównego Inspektoratu Weterynarii informacjami dotyczącymi wprowadzania do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego ABvarC przeznaczonego do zwalczania warrozy u pszczół, uprzejmie informuję, co następuje.

Produkt leczniczy weterynaryjny ABvarC nie jest dopuszczony do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie figuruje w wykazie produktów leczniczych dostępnym na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Tak więc, w żadnym wypadku nie może być stosowany w leczeniu pszczół utrzymywanych w pasiekach funkcjonujących na terenie Polski.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne wprowadzanie do obrotu lub stosowanie niewpisanych do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP stanowi naruszenie obowiązujących zasad prowadzenia obrotu produktami leczniczymi.

Osoby nielegalnie wprowadzające do obrotu lub nielegalnie stosujące produkty lecznicze weterynaryjne powinny liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Główny Inspektorat Weterynarii wdrożył stosowne procedury w odniesieniu do powyższego przypadku.

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Treść komunikatu z danymi szczegółowymi dotyczącymi badania mięsa

Ulotka dotycząca wścieklizny